સ્થાનકવાસી સામાયિક
ધર્માનુરાગી શ્રાવિકા સંગીતાબેન દ્વારા વિધિ