[પાછળ]
શ્રીપાળરાજા-મયણાસુંદરીની કથાઆ ઓડિયો રેકોર્ડિંગની સાઈઝ ૫૪ એમ.બી.ની છે. તે સાંભળવા માટે તમારું ઈન્ટરનેટ કનેક્શન પૂરતું શક્તિશાળી હોવું જરૂરી છે. આ કથા લગભગ એક કલાક સુધી ચાલશે. ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]