શ્રી નવકાર મહામંત્ર અને માંગલિક

સ્વરઃ બ્રિજ જોશી અને સાથીદારો