શ્રી નવકાર મહામંત્ર, માંગલિક અને સ્વસ્તિમંગલમ્

સ્વરઃ મન્ના ડે, કૃષ્ણા કલ્લે અને સાથીદારો