મહાવીરસ્વામી નયનપથગામી ભવતુ મે
સ્વરઃ મન્ના ડે અને લક્ષ્મી શંકર