શ્રી રત્નાકર પચ્ચીશી (ગુજરાતી ભાષામાં)
સ્વરઃ શીલા શેઠીયા