જાત્રા નવાણું કરિયે વિમલગિરિ
સ્વરઃ ઈન્દુબેન ધાનક અને સાથીદારો