તમે મન મૂકીને વરસ્યા

સ્વરઃ શીલા શેઠીયા અને સાથીદારો