તમે મન મૂકીને વરસ્યા
સ્વરઃ શીલા શેઠીયા અને સાથીદારો