[પાછળ] 

જાન્યુ. ૨૦૨૦થી ડિસે. ૨૦૨૦ના ફેરફાર

તા. ૨૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦ :

ગદ્યસંગ્રહ વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે ત્રણ વધુ લેખ ઉમેરાયા છેઃ

(૧૨૪) વિજ્ઞાનના સોપાન-૧
     લેખકઃ તુષાર જ. અંજારિયા

(૧૨૫) વિજ્ઞાનના સોપાન-૨
     લેખકઃ તુષાર જ. અંજારિયા

(૧૨૬) આઈન્સ્ટાઈન અને ન્યુટ્રિનો
     લેખકઃ ડો. વિહારી છાયા
તા. ૧૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦ :

ગદ્યસંગ્રહ વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે ત્રણ વધુ લેખ ઉમેરાયા છેઃ

(૧૨૧) કચ્છનો એક મહાન સપૂત શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા
     સંકલિત

(૧૨૨) સ્વર્ગ અને નરકનો સહેલો રસ્તો
     સંકલિત

(૧૨૩) કસ્તૂરબાના એ આખરી દિવસો
     ---
તા. ૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦ :

ગદ્યસંગ્રહ વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે ત્રણ વધુ લેખ ઉમેરાયા છેઃ

(૧૧૮) બુદ્ધિવિજય
     લેખકઃ રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક

(૧૧૯) તણખલું (બાળપોથીનું)
     લેખકઃ આનંદશંકર બાપુભાઇ ધ્રુવ

(૧૨૦) તણખલું (કવિતાનું)
     લેખકઃ સુરેશ હ. જોષી

અગાઉના ફેરફારની વિગત


    ૧. જાન્યુ. ૨૦૧૮થી ડિસે. ૨૦૧૯ના ફેરફાર

    ૨. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ના ફેરફાર

    ૩. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ના ફેરફાર

    ૪. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ના ફેરફાર

    ૫. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૪ના ફેરફાર

    ૬. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ના ફેરફાર

    ૭. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ના ફેરફાર

    ૮. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૧ના ફેરફાર

    ૯. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૦ના ફેરફાર

 

 [પાછળ]     [ટોચ]