[પાછળ] 

જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ના ફેરફાર

તા. ૧૮ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮ :

કાવ્ય રત્નમાળા વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે પાંચ વધુ કવિતા ઉમેરવામાં આવી છે.

૫૭૬.   ગુર્જરી ગિરા સોહાય સોહામણી
      રચના: પ્રેમાનંદ
 
૫૭૭.   પ્રભુ જ પ્રભુને પિછાણે
      રચના: પુનિત મહારાજ

૫૭૮.   અમે એનાં એ ગામડાં
      રચના: ઉશનસ્
 
૫૭૯.   વેરાણાં છે હાઈકુ કેસરવર્ણાં
      રચના: પન્ના નાયક
 
૫૮૦.   પર્વતને પથ્થર કદી વાગી નથી શકતો
      રચના: બરકત વિરાણી ‘બેફામ’
તા. ૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮ :

ગીત-ગુંજન વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે પાંચ વધુ ગીત ઉમેરવામાં આવ્યા છેઃ

૫૭૬.  પૂછે છે દીકરી 
     સ્વરઃ શાંતા આપ્ટે

૫૭૭.  એક ચાંદ ઊગ્યો મનગમતો
     સ્વરઃ આશા ભોસલે

૫૭૮.  મુરલી વાગી રે મારા શ્યામની
     સ્વરઃ સુધા મલ્હોત્રા

૫૭૯.  પ્રીત્યું તો શ્રાવણની સાંજ
     સ્વરઃ હંસા દવે

૫૮૦.   દુનિયા બોલે એને બોલવા દઈએ
      સ્વરઃ લોકગાયક ધરમસી રાજા


અગાઉના ફેરફારની વિગત


    ૧. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ના ફેરફાર

    ૨. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ના ફેરફાર

    ૩. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ના ફેરફાર

    ૪. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૪ના ફેરફાર

    ૫. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ના ફેરફાર

    ૬. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ના ફેરફાર

    ૭. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૧ના ફેરફાર

    ૮. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૦ના ફેરફાર

 

 [પાછળ]     [ટોચ]