[પાછળ]
સિંહની પરોણાગત રીંછ એકલું ફરવા ચાલ્યું હાથમાં લીધી સોટી સામે રાણા સિંહ મળ્યા ને આફત આવી મોટી ઝૂકી ઝૂકી ભરી સલામો બોલ્યું મીઠાં વેણ મારે ઘેર પધારો રાણા રાખો મારું ક્હેણ હાડ ચામડાં બહુ બહુ ચૂંથ્યાં ચાખોજી મધ મીઠું નોતરું દેવા ખોળું તમને આજે મુખડું દીઠું રીંછ જાય છે આગળ એના પગ ધબ ધબ સિંહ જાય છે પાછળ એની જીભ લબ લબ ઘર આ મારું જમો સુખેથી મધની લૂમેલૂમ ખાવા જાતાં રાણાજીએ પાડી બૂમે બૂમ મધપુડાનું વન હતું એ નહીં માખીનો પાર બટકું પૂડો ખાવા જાતાં વળગી લારોલાર આંખે મોઢે જીભે હોઠે ડંખ ઘણેરા લાગ્યા ખાધો બાપ રે કરતા ત્યાંથી વનરાજા તો ભાગ્યા રીંછ એકલું ફરવા ચાલ્યું હાથમાં લીધી સોટી સામે રાણા સિંહ મળ્યા’તા આફત ટાળી મોટી –રમણલાલ સોની ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]