આ તો ઊગ્યું પ્રભાત! આ તો ઊગ્યું પ્રભાત!

અભિનયઃ નિરુપા રોય અને મનહર દેસાઈ         ચિત્રપટઃ મંગળફેરા (૧૯૪૯)
ગીત અને સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ        સ્વરઃ ગીતા રોય અને એ.આર. ઓઝા