હૃદયના શુદ્ધ પ્રેમીને નિગમના જ્ઞાન ઓછાં છે
ચિત્રપટઃ માલવપતિ મુંજ (૧૯૭૬)
ગીતઃ પ્રભુલાલ દ્વિવેદી
અભિનયઃ ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી અને તનુજા
સ્વરઃ મન્ના ડે, સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ