તોફાનને દઈને અણછાજતી મહત્તા!
‘શૂન્ય’ પાલનપુરીની આ અદ્‌ભુત ગઝલના શબ્દો માટે જૂઓ
http://www.mavjibhai.com/madhurGeeto_two/kshamakaride.htm