રમવા માટે ઘડ્યાં રમકડાં માટીનાં

પ્રસંગઃ ‘જૂની રંગભૂમિનાં સંભારણા’ કાર્યક્રમ
પુનઃ રજૂઆતના અભિનેતાઃ દેવેન્દ્ર પંડિત
પુનઃ રજૂઆતનો સ્વરઃ આનંદકુમાર સી.
નાટકઃ સૂરજની સાખે (૧૯૬૪)
ગીતઃ મનસ્વી પ્રાંતિજવાલા  સંગીતઃ મોહન જૂનિયર
સૌજન્યઃ વિનયકાન્ત પ્રભુલાલ દ્વિવેદી