કોઈ ન આવે તો એકલો જાને રે!

ચિત્રપટઃ ચંદન ચા વાળી (૧૯૮૧)
સ્વરઃ ભૂપિન્દર
ગીત-સંગીતઃ રણજિત રાજપૂત