[પાછળ]
તેજના રસ્તા ઉપર

તેજના રસ્તા ઉપર દોર્યો મને,
શગની માફક આપે સંકોર્યો મને.

મંજરીની  મહેકના  ભારે  લચું
એક આંબો જાણે કે મ્હોર્યો મને.

ના નીકળતું આંસુ ભમરો થઈ ગયું,
એણે અંદરથી સખત કોર્યો મને.

આ બધા શબ્દોનું ચિતરામણ કરી
મેં જ આ કાગળ ઉપર દોર્યો મને.

ઠોઠને ઠપકો  નજાકતથી  દીધો,
તેં ગઝલ આપીને ઠમઠોર્યો મને.

-મનોજ ખંડેરિયા

[પાછળ]     [ટોચ]