[પાછળ] 
ના ઊગતો સૂરજ પૂજવો ગમે

ના ઊગતો સૂરજ પૂજવો ગમે,
ગમે  નહીં  ચંદનછાંટ  છાંટવી,
ના પુષ્પની પાંખડીઓ ઉડાવવી,
એ ઊગતાને પૂજવો કયા મિષે?

ઊગી હજી થાય નભે સમો જ ત્યાં
આવી પડે પૂજન પાત્રતા ય શી?
વ્યક્તિ  પ્રતિ પૂજનભાવ પ્રેરવા
શું ઊગવું, જન્મવું પૂરતું કદી?

આભે ઉગીને  કિરણો પ્રસારશે,
પ્રાણીતણી એ જડતા  વિદારશે,
ને એવું બીજું કરશે ઘણું ય તે–
એ આશ શું પૂજનભાવ પ્રેરતી?

પિછાણના  જેમ  પડે  પ્રસંગો,
જાયે  થતી  ગુણપરંપરા  છતી;
ત્યારે ઘટે પૂજન, અર્ધ્ય, આરતી:
હોતાં હશે આગળથી શું પૂજનો?

ઊગે, ચડે આભ, કરો પ્રસારે,
ને  તેજની  સંજીવનીની  ધારે
સૂતાં  જગાડે, પડિયાં  ઉઠાડે:
પૂજાર્હતા પ્રાપ્ત પછી જ એ કરે!

-દેવજી રા. મોઢા
 [પાછળ]     [ટોચ]