[પાછળ] 
એ જી ફાગણ આવ્યો ફાંકડો

એ જી ફાગણ આવ્યો ફાંકડો કોઈ ફાગણ લ્યો
એનો વાંકડિયો છે લાંક રે કોઈ ફાગણ લ્યો

એ જી આંબાની મ્હોરી મંજરી કોઈ ફાગણ લ્યો
એવાં સરવર  સોહે કંજ રે કોઈ ફાગણ લ્યો

એ જી દરિયા દિલનો વાયરો કોઈ ફાગણ લ્યો
એ તો અલમલ અડકી જાય રે કોઈ ફાગણ લ્યો

એ જી જુગલ વાંસળી વાજતી કોઈ ફાગણ લ્યો
એને નહિ મલાજો લાજ રે કોઈ ફાગણ લ્યો

એ જી દિન કપરો કંઈ તાપનો કોઈ ફાગણ લ્યો
એની રાત ઢળે રળિયાત રે કોઈ ફાગણ લ્યો

એ જી ઊડે કસુંબો આંખમાં કોઈ ફાગણ લ્યો
એને વન પોપટની પાંખ રે કોઈ ફાગણ લ્યો

એ જી ગગન ગુલાબી વાદળાં કોઈ ફાગણ લ્યો
જોબનિયું  કરતું  સાદ  રે કોઈ ફાગણ લ્યો

એ જી ફાગણ આવ્યો ફાંકડો કોઈ ફાગણ લ્યો
એનો વાંકડિયો  છે લાંક રે કોઈ ફાગણ લ્યો
-રાજેન્દ્ર શાહ
ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

(Audio Clip Source : www.tahuko.com)
 [પાછળ]     [ટોચ]