[પાછળ]
સ્વર્ગને

(વસંતતિલકા - સૉનેટ)
તારી પાસે જ સુખ રાખ સમસ્ત તારાં
તારાં જ કલ્પતરુ  તારી જ કામધેનુ
તારાં જ નંદન નિરંતર નિત્ય ન્યારાં
તારી જ ઉર્વશી અહીં નહિ કામ એનું

હે સ્વર્ગ! સપ્ત સુખપાશ વિષે પડેલા
મારે વિલાસતણું વર્તુળ જોઈએ ના!
જ્યાં રૂઢ રૂપ અનુસાર જ સૌ ઘડેલા
ત્યાં ઉન્નતિક્રમ અખંડિત હોય શેના?

હું  પૃથ્વીપુત્ર  પદ-હેઠ  રસાતલોને
ચાંપી  ચહું ચરમચુંબિત  સત્યસીડી
વાટે વટાવી જઉં વ્યાપક વિસ્મયોને
પ્હોંચી જઈ પરમને લઉં ગાઢ ભીડી

સ્વર્ગો  પવિત્ર પદની રજમાત્ર જેની
ચાહું  ચિરંતન  સુખાવહ સેવ તેની

-પૂજાલાલ
[પાછળ]     [ટોચ]